• Mon - Sat 8.00 - 18.00
  • +355 67 50 11 110

Kushtet e Sherbimit

Kushtet e perdorimit

Siguracionet:

Te gjitha automjetet tona jane te siguruara ndaj demtimeve me palet e treta.

Nese automjeti demtohet nga nje automjet tjeter demtimi nuk kompensohet nga Polica e sigurimit te automjetit qe ka shkaktuar demin (si pale e trete). Sipas rregullit, raporti i policise duhet te behet, dhe klienti duhet te pershkruaje situaten e aksidentit ne formulare.

Procedure e detyrueshme:

Ne rast Aksidenti shoferi eshte i detyruar te telefonoje policine dhe agjensine Speed Rental Car, te pershkruaje situaten dhe te plotesoje dokumentacionin e nevojshem.

Kalimi i Kufirit:

Shoferi duhet te bleje Kartonin jeshil ne nje kompani sigurimi. Per Siguracionet ndiqen te njetat procedura si ne territorin Shqiptar.

Mundesite e pagesave shtese:

Tarifat zakonisht perfshijne qerate ditore (24 ore), kilometra te pa limituara, siguracionin.

Shtesat e mundshme:

Vonesat ne dorëzimin e automjetit jane me shtesat ne pagese si me poshte:

0 – 3 ore — Nuk ka pagese shtese

3 – 5 ore — 1/4 e tarifes ditore

Mbi 5 ore — nje dite e plote

Vonesat ne kthimin e automjetit me shume se 6 ore pa lajmeruar agjensine Speed Rental Car do te denoncohen ne autoritetet e policise.

Kushtet e kthimit te automjetit nga klienti:

Automjeti duhet te kthehen (me goma te rregullta dhe te kontrolluara), ne te njeten situate si ne momentin e qeramarrjes.

Sende personale:

Klientet duhet te jene te vetedijshem per sendet te cilat lihen ne automjetet me qera, eshte rreziku i tyre dhe agjensia nuk eshte pergjegjese per ato sende.